Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet | Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)


Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

Adatkezelési tájékoztató

Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelése


Az intézményünkben keletkezett betegellátás során, papír és elektronikus dokumentációban rögzítjük az ön személyes és hozzájuk kapcsolódó egészségügyi adatait.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató, az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete, az egészségügyről szóló, és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII törvény, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak betartása érdekében készült, az adatkezelésekről Belső Szabályzatok, utasítások készültek.

Adatkezelés jogalapja

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 136.§ határozza meg az egészségügyi szolgáltató dokumentációs kötelezettségét, e törvény rendelkezése szerint az adatkezelés jogalapja a törvényi felhatalmazás. Az 1997. évi XLVII törvény 12.§ rendelkezése szerint: Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását – ellenkező nyilatkozat hiányában – megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell”. Sürgős esetben, illetve az érintett személy belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet, vagyis az adatkezeléshez való hozzájárulást vélelmezni kell az egészségügyi ellátás során.

18 éven aluli személy esetében a személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte, és adatkezeléshez hozzájárulását adta. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

Adatkezelés

A gyógykezelés érdekében az alábbi személyes és egészségügyi adatait rögzítjük: Személyazonosító adatok, legközelebbi hozzátartozó neve, elérhetősége, jelen panaszok, előző betegségek, elvégzett vizsgálatok ideje, eredménye, betegségének meghatározása, alkalmazott therápia, gyógyszerérzékenység, elvégzett

Megőrzési idő

Az egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó dokumentációt az 1997. évi XLVII törvény 30.§ rendelkezései szerint az ellátást követően, járóbeteg ellátás esetében 30 évig, fekvőbeteg ellátás esetében 50 évig tároljuk. A diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig őrizzük.

Adattovábbítás

Intézményünkben a radiológiai vizsgálatokról készült képfelvételek továbbításra kerülhetnek teleradiológiai, telekonzultációs egészségügyi tevékenység (távleletezés) céljából, az adattovábbítás jogalapja: közreműködői szerződés.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben további vizsgálatok elvégzése szükségessé teszi, úgy személyes adatai Intézményünkkel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhetnek. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik. Személyes adatai harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

Jogszabályi kötelezettségen kívüli adatszolgáltatás minden esetben az érintett személy hozzájárulásával történik, amennyiben Ön nem adja hozzájárulását, erről írásban nyilatkoznia kell.

Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében az alábbi jogok illetik meg:

  • kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását;
  • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre;
  • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;
  • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;
  • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;
  • kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;
  • kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen;
  • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével - hogy töröljük egy vagy több adatát.


Tájékoztatásul közöljük, hogy intézményünk elektronikus megfigyelőrendszert (kamerás megfigyelő rendszert) üzemeltet, mely rendszer kialakítása és működtetése a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt. Az adatkezelés jogalapja az intézmény jogos érdeke. A kamerákat kizárólag az intézmény saját tulajdonában (vagy használatában) álló épületrészek és területek, illetőleg az ott történt események megfigyelésére, elsősorban emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, veszélyes anyagok, veszélyes gépek megfigyelése, illetve vagyonvédelem céljából alkalmazza. Az intézmény, a jogszabályi kötelezettségének eleget téve figyelemfelhívó jelzést helyezett el az épületeknél. Nem került elhelyezésre kamera olyan helyiségben, ahol ez az emberi méltóságot sértheti. Adatmegőrzési idő a jogszabályi előírások szerint 15 munkanap.

Intézményünkben-érvényben lévő Adatvédelmi szabályzatot Ön is megtekintheti honlapunkon (www.kenessey.hu). Az adatvédelmi előírásokról bármikor kérhet további tájékoztatást az intézmény Adatvédelmi tisztviselőjétől.

Adatvédelmi Tisztviselő: Jusztin Bianka
Elérhetősége: 0635/505-023, adatvedelem@kenessey.hu


Jogorvoslat

Amennyiben jogellenes adatkezelést tapasztalt, panaszával intézményünk Igazgatóságára a lakóhelye szerint illetékes Bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu


Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

A Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet Adatvédelmi Szabályzata
Megnyitás (PDF)


Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

Adatkezelési Betegtájékoztató
Megnyitás (PDF)


Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséreől az egészségügyi intézményben történő ellátás során
Megnyitás (PDF)


Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

GDPR Adatkezelési Dolgozói Tájékoztató
Megnyitás (PDF)


Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

Adatvédelmi kisszótár
Megnyitás (PDF)


Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet

Speciális dolgozói adatvédelmi szabályok
Megnyitás (PDF)